سامانه پیامک ما : 3000186556
عضویت / ورود اعضاء
تبلیغات
مطالب مرتبط

افزایش روزافزون مصرف روانگردانها در کشور در بخش اخبار

وزیر بهداشت هشدار داد : افزایش روزافزون مصرف مواد روانگردان واقعاً نگران کننده است، ایدز از همین طریق در حال گسترش است امیدواریم با تکمیل شبکه بهداشتی در حاشیه شهرها جلوی مصرف بی رویه این مو ...

تبلیغات