سامانه پیامک ما : 3000186556
عضویت / ورود اعضاء
اطلاعات عمومی شما در برخورد اولیه با بیماری پیش آمده تان به چه میزان است ؟
 
19 % 9 رای جلوگیری از افت فشار
 
26 % 12 رای کمک های اولیه
 
34 % 16 رای اطلاعات معمولی
 
21 % 10 رای هیچ اطلاعاتی ندارم
تبلیغات