سامانه پیامک ما : 3000186556
عضویت / ورود اعضاء
اطلاعات عمومی شما در برخورد اولیه با بیماری پیش آمده تان به چه میزان است ؟
 
18 % 9 رای جلوگیری از افت فشار
 
24 % 12 رای کمک های اولیه
 
38 % 19 رای اطلاعات معمولی
 
20 % 10 رای هیچ اطلاعاتی ندارم
تبلیغات