سامانه پیامک ما : 3000186556
عضویت / ورود اعضاء
اطلاعات عمومی شما در برخورد اولیه با بیماری پیش آمده تان به چه میزان است ؟

جلوگیری از افت فشار

کمک های اولیه

اطلاعات معمولی

هیچ اطلاعاتی ندارم

سایر نظرسنجی ها

آیا آگاهی دارید که چگونه شرح حال بیماری خود را به پزشک توضیح دهید ؟
تبلیغات