سامانه پیامک ما : 3000186556
عضویت / ورود اعضاء
پاسخ معاون وزیر بهداشت به معترضان کتاب تعرفه های سلامت
کد خبر : 139394311

معاون درمان وزارت بهداشت، گفت: دلیل اعتراضات و پیش داوری ها در مورد کتاب تعرفه سلامت، اطلاعات ناکافی معترضان و عدم اجرای کامل این کتاب است.

به گزارش خبرنگار 404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

دکتر محمد حاجی آقاجانی با اشاره به اینکه، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روزاﻓﺰون ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﺑﺪاع ﺷﻴﻮهﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ در ﺗﺸﺨﻴﺺ و درﻣﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻓﻨﺎوري و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺰﺷﻜﻲ و ورود اﻳﻦ ﻓﻨﺎوريﻫﺎ ﺑﻪ حوزه ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺸﻮر، ﺗﻐﻴﻴﺮات وﺳﻴﻌﻲ را در ﻧﻈﺎم اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، گفت: در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﻴﺮ، ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪﺑﺴﻴﺎري ﺑﻪﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ در ﻛﺸﻮر اﻓﺰوده ﺷﺪه ﻛﻪ منجر به ارائه ﺟﺮاﺣﻲﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺑﺎﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ شده است.

وی در ادامه عنوان کرد: انجام ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺎراﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖﺑﻬﺘﺮ و ﻇﺮف ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ شده که ﺿﺮورت هماهنگی این پیشرفت ها با ارزش ﻧﺴﺒﻲﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ امری بدیهی محسوب می شد.

حاجی آقاجانی خاطرنشان کرد: در بیست سال گذشته به دلیل  ثابت ماندن تعرفه های خدمات درمانی با مشکلات عدیده ای مواجه بودیم  که پرداخت هزینه های سنگین از جیب مردم از مهمترین آنهاست. به همین دلیل تدوین و بومی سازی کتاب "تعرفه سلامت" با اخذ نظر مدیران، نخبگان و کارشناسان وزارﺗخانه های ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ ﭘﺎﻳﻪ، 28 اﻧﺠﻤﻦﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ-ﺗﺨﺼﺼﻲ، ﺑﻮردﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﮔﺮوهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ با تلاش شبانه روزی از اسفند 92 آغاز شد.

معاون درمان وزارت بهداشت افزود: تدوین کتاب تعرفه سلامت با 18 هزار نفر ساعت کار کارشناسی و انجام مطالعات علمی در مدت 8 ماه، اول مهر ماه ابلاغ گردید و با نظارت بر عملکرد گروههای ارایه کننده خدمت تا حذف کامل دریافت های غیر قانونی توسط پزشکان و موسسات پیش خواهد رفت، تا حلقه حفاظت مالی از مردم در مقابل هزینه های سلامت به عنوان مهمترین هدف برنامه تحول نظام سلامت را تکمیل کند.

حاجی آقاجانی در ادامه اذعان داشت: بر اساس مطالعات موسسه ملی تحقیقات سلامت که با همکاری سازمان‌های بیرون از حوزه سلامت صورت گرفته است، پرداخت از جیب مردم با اجرای طرح تحول نظام سلامت از 37 به 8 درصد کاهش یافته است و بنابراین با عنایت به لزوم عدم افزایش سهم مردم، همزمان با اجرای کتاب سهم مردم در بخش بستری از 5 و 10 درصد فعلی به ترتیب به 3 و 6 درصد کاهش خواهد یافت تا قدر مطلق رقم ریالی پرداختی توسط مردم در بیمارستانها افزایش نیابد.

به گفته وی، همچنین در بخش خصوصی، بیماران در قالب پرداخت های غیر قانونی مبالغی را به پزشکان پرداخت می نمودند که با اجرای کتاب جدید زمینه حذف این پرداخت های غیر قانونی، فراهم شده است. علاوه بر این در بخش سرپایی به دلیل عدم افزایش تعرفه های بخش خصوصی و افزایش سهم تعهد سازمانهای بیمه گر پایه، پرداخت از جیب مردم در حدود 25 درصد کاهش خواهد یافت.

حاجی آقاجانی افزود: افزایش تعرفه فقط به معنای افزایش دستمزد پزشکان نیست بلکه همه گروه ها و خدمات را در برمی گیرد. در واقع تعرفه محلی است برای ورود منابع به بیمارستان ها ممکن است از فرد یا افرادی از جامعه پزشکی اعتراض هایی شنیده باشیم اما واقعیت این است که اکثر قریب به اتفاق جامعه پزشکی از این کار حمایت کرده اند. دلیل این اعتراضات عدم اطلاع کافی و عدم اجرای کامل کتاب تا کنون بوده است.

وی خاطرنشان کرد: ما در کشورمان باید برای انجام عمل های کم تهاجمی برنامه ریزی کنیم، تعیین منابع و الزامات آنها و متخصصان، فرایند ها و نوع اداره بیمارستان ها برای اجرای کتاب متفاوت است.

معاون وزیر بهداشت گفت: در کتاب ارزشهای نسبی، تعرفه سزارین بیشتر از تعرفه زایمان طبیعی بود، این درحالیست که در کتاب تعرفه سلامت 1393 با توجه به سیاست های افزایش جمعیت و برنامه تحول نظام سلامت، تعرفه زایمان طبیعی افزایش یافته است.

وی افزود: جهت‌گیری مشوق مالی، از جمله تعرفه‌ها در رشته‌های مادر پزشکی مانند داخلی کودکان و بزرگسالان، جراحی عمومی، بیهوشی، زنان و زایمان و  عفونی و برخی از دیگر رشته‌های کلیدی طب در نظام درمانی کشور مدت ها مغفول مانده بود. همچنین این احتمال می رفت به علت عدم وجود خدمات و اعمال تهاجمی و نیمه تهاجمی و متقابلاً عدم ایجاد درآمد مکفی، استقبال نخبگان جامعه پزشکی از ورود به این رشته ها کاهش یابد.

آقاجانی همچنین با اشاره به اینکه، تاثیرات بلندمدت این مشکل می‌تواند با تغییر و انحراف مسیر نظام آموزش پزشکی، طب‌های مادر را در کشور تهدید ‌کند، گفت: خوشبختانه با سیاست گذاری های به موقع و در کتاب جدید ارزش نسبی خدماتی درمانی، با اهمیت یافتن طب بالینی از طریق تعرفه‌گذاری خدمات ویزیت و مشاوره بستری زمینه احیای طب‌های مادر در کشور فراهم شده است.

تاریخ درج: 4 / 9 / 1393
تعداد بازدید: 1774
تگ ها :
تعرفه خدمات    دکتر محمد حاجی آقاجانی      
لینک مستقیم: http://www.doctor-online.ir/news/id,202/news.html
نظر شما
CAPTCHA

تبلیغات