سامانه پیامک ما : 3000186556
عضویت / ورود اعضاء
مجله دندانپزشکی - جامعه اسلامی دندانپزشکان

گزارش های تکنيکی در رشته‌های مختلف تخصصی دندانپزشکی و بهداشت دهان و دندان

مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان از مقالات پژوهشی, مروری, گزارش مورد و گزارش های تکنيکی در رشته‌های مختلف تخصصی دندانپزشکی و بهداشت دهان و دندان استقبال می‌نمايد. در مقالات تحقيقی انواع مطالعات تحليلی و توصيفی که در سطح کل کشور صورت گرفته باشد نيز مورد پذيرش قرار می‌گيرند. بديهی است رعايت اصول متدولوژی تحقيق, در هر گروه از مطالعات تحقيقی و همچنين رعايت اصول اخلاق در پژوهش در مطالعات مختلف الزامی است. همچنين مطالعات مروری با توجه به اهميت موضوع و گستردگی مطلب و نوع نگارش و کيفيت آن قابل پذيرش خواهد بود. اين مجله از مقالات نويسندگان محترم اعم از دانشگاهی و غير دانشگاهی و داخل يا خارج از کشور استقبال می نمايد.

وب سایت : http://www.jida.ir/
تعداد بازدید: 2014
تبلیغات