سامانه پیامک ما : 3000186556
عضویت / ورود اعضاء
بخشنامه های وزارت بهداشت

ردیف

 تاریخ

 شماره    

 موضوع

حوزه صدور

11

8/12/91

3928/209/د

شیوه نامه گواهینامه نوع دوم موضوع ماده 41 دستورالعمل آموزش و توانمندسازی کارکنان

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

10

5/10/91

3252/209/د

 صورتجلسه یازدهمین کمیته راهبری آموزش و توانمندسازی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 9

3/3/91

884/209/د

دستورالعمل نظام آموزش و توانمندسازی موضوع ماده 46 آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیرهیات علمی مورخ 3/3/91

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

8

26/2/89

4/70750/الف

 صورتجلسه کمیته راهبری آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورخ 26/2/89 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

7

9/10/88

4/481540/الف

دستورالعمل اجرائی نحوه اعطای گواهینامه های نوع دوم

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

6

26/5/88

4/244034/الف

 شرایط و ضوابط اخذ گواهینامه نوع دوم سال 88

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

5

24/3/88

4/118558/الف

صورتجلسه کمیته راهبری آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورخ 12/3/88

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

4

10/12/87

505818/6/آ

مشمولین قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

3

27/11/87

488402/4/الف

صورتجلسه کمیته راهبری آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورخ 14/11/87

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

2

28/7/86

263696/6/آ

معادل سازی امتیازات ثبت شده در دوره های بازآموزی آموزش مداوم جامعه پزشکی به ساعت آموزشی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

1

28/11/85

4/399174/الف

نحوه تعیین ساعات دوره های بازآموزی آموزشی مداوم جامعه پزشکی که ساعات آموزشی طی شده در آنها ذکر نشده است

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 
تبلیغات