سامانه پیامک ما : 3000186556
عضویت / ورود اعضاء
روز سلامتی (روز جهانی بهداشت) (آغاز هفته سلامت)
روز سلامتی (روز جهانی بهداشت) (آغاز هفته سلامت)
توضیحات:   

"سلامت برای همه: پوشش همگانی سلامت برای همه، در هر مکان"

توضیحات:   

شعار روز جهانی بهداشت 2018. (7 آوریل، 18 فروردین)
"Health for All Universal health coverage: everyone, everywhere"
"سلامت برای همه: پوشش همگانی سلامت برای همه، در هر مکان"


تبلیغات